LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  • LICH CONG TAC TUAN 20 (2022-2023).doc   47k - 18:52 29 thg 1, 2023 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v1)
  • LICH CONG TAC TUAN 19 (2022-2023).doc   47k - 18:51 29 thg 1, 2023 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v2)
Hiển thị 2 tệp từ trang Lịch công tác.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  37k v. 1 06:13 6 thg 9, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 22:45 5 thg 9, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 20:19 5 thg 9, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 07:48 28 thg 8, 2020 Long Hiệu trưởng: Võ Phi
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 18:09 19 thg 9, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 2 04:23 12 thg 9, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 20:22 18 thg 9, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 18:10 19 thg 9, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 19:40 16 thg 9, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:30 30 thg 8, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 20:34 25 thg 9, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 06:16 2 thg 10, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 20:00 23 thg 9, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 18:16 12 thg 9, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 21:14 4 thg 10, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 06:17 2 thg 10, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 18:40 2 thg 10, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 18:56 13 thg 9, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  37k v. 1 20:02 9 thg 10, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 06:10 11 thg 10, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 18:37 7 thg 10, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 21:17 19 thg 9, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 19:35 18 thg 10, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 05:31 17 thg 10, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 20:58 14 thg 10, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:45 27 thg 9, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 02:26 27 thg 10, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 00:56 28 thg 10, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 19:17 21 thg 10, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 20:28 6 thg 10, 2019 Long Hiệu trưởng: Võ Phi
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 20:40 30 thg 10, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 18:35 2 thg 11, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  43k v. 1 19:36 28 thg 10, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:43 14 thg 10, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:31 8 thg 11, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 18:07 18 thg 11, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  42k v. 1 19:10 8 thg 11, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:13 21 thg 10, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 18:39 13 thg 11, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 18:07 18 thg 11, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:04 27 thg 10, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 19:40 20 thg 11, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 07:28 22 thg 11, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:06 1 thg 11, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:55 29 thg 11, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 18:23 28 thg 11, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  42k v. 1 19:08 25 thg 11, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 23:44 13 thg 11, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 18:56 6 thg 12, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 17:20 5 thg 12, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  42k v. 1 18:19 9 thg 12, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:31 15 thg 11, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 18:07 13 thg 12, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 01:09 13 thg 12, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  45k v. 1 18:20 9 thg 12, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:59 18 thg 12, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:05 20 thg 12, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  45k v. 1 18:21 25 thg 12, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:33 1 thg 12, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 23:49 29 thg 12, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:42 10 thg 1, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  46k v. 1 18:20 25 thg 12, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 20:24 8 thg 12, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:34 3 thg 1, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 17:42 10 thg 1, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  47k v. 1 01:11 1 thg 1, 2023 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:13 17 thg 12, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:34 8 thg 1, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:43 10 thg 1, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  47k v. 2 18:51 29 thg 1, 2023 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:36 22 thg 12, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 19:42 15 thg 1, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:59 20 thg 1, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  47k v. 1 18:52 29 thg 1, 2023 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 22:08 1 thg 1, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 17:54 22 thg 1, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:45 21 thg 1, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 19:17 3 thg 1, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 18:12 15 thg 2, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  60k v. 1 17:25 28 thg 2, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 06:32 15 thg 1, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 17:20 20 thg 2, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 18:24 10 thg 5, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 2 19:08 5 thg 3, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 19:09 5 thg 3, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:25 4 thg 3, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 18:25 10 thg 5, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:49 19 thg 3, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:26 4 thg 3, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 19:51 19 thg 3, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 19:10 15 thg 5, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:23 18 thg 3, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 19:45 22 thg 5, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 01:56 27 thg 3, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 19:23 18 thg 3, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 19:22 2 thg 4, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 19:03 29 thg 5, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 18:37 27 thg 3, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 18:08 9 thg 4, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 01:26 17 thg 6, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 00:06 5 thg 4, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 4 17:38 19 thg 4, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 01:29 17 thg 6, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 20:10 16 thg 4, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 19:58 19 thg 6, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 2 06:39 23 thg 4, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 20:10 16 thg 4, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 2 17:52 30 thg 4, 2021 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 20:34 26 thg 6, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 20:26 22 thg 4, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 21:16 3 thg 7, 2020 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 08:46 8 thg 4, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  40k v. 1 02:18 3 thg 5, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 20:56 14 thg 4, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  39k v. 1 17:27 6 thg 5, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 20:58 19 thg 4, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  41k v. 1 19:58 15 thg 5, 2022 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 20:15 26 thg 4, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 07:33 5 thg 5, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị
ĉ
Xem Tải xuống
  38k v. 1 20:27 12 thg 5, 2019 Lợi PHT: Nguyễn Thị